Betonen leveres i rotérbiler på kørefast byggeplads indtil 25 km fra fabrikken.
Ved kørsel udover 25 km beregnes tillæg efter afstand. Ved aflæsning udover 3 minutter pr. m3 vil der blive beregnet et tillæg pr. time efter vognstørrelse.
I vinterperioden kan betonen ved forudbestilling leveres opvarmet til ca. 20 grader celsius. Al beton leveres tilsat plastificeringsmidler.
Øvrige tilsætningsmidler såsom superplastificerings- og retarderingsmidler kan mod merpris leveres efter nærmere aftale.

Udover det normale leveringsprogram kan leveres specialbeton efter ønske.
VK Beton og Byggemarked A/S er tilsluttet Dancert, som på grundlag af eftersyn af fabrikkens produktionsapparat, driftskontrol samt stikprøvekontrol af leverancerne skal medvirke til at sikre, at sikreleverancerne er i overensstemmelse med gældende normer og foreskrifter. Dog hæfter fabrikken alene for de leverede produkter.

Produktansvarsforsikring
VK beton og Byggemarked A/S har tegnet produktansvarsforsikring på 5 mio. kroner. Fabrikken påtager sig dog ikke ansvar for forkert behandling af leveret beton samt anvendelse af beton, for hvilken følgesedlens angivelser ikke svarer til bestillingen.For andre mangler ved leverancen end de mangler, som køber ser eller burde have set ved leveringen, hæfter VK Beton og Byggemarked A/S indtil 5 år efter arbejdet er afleveret til bygherren – dog senest 6 år efter levering af den pågældende vare. Hvor bygherren selv udfører arbejdet regnes 5 års fristen at gælde fra leveringsdatoen.

Ansvar
Ansvar omfatter kun mangler ved leverancen, når det af køber godtgøres, at mangelen skyldes fejl, der kan lægges VK Beton og Byggemarked A/S til last.

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for VK Beton og Byggemarked A/S, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:
Arbejdsnedlæggelse, strejke, lockout og enhver omstændighed, som VK Beton og Byggemarked A/S ikke med rimelighed har kunnet forudse som f.eks. brand, lynnedslag, maskinskade, manglende transportmulighed, valutarestriktioner, offentlige påbud og svigtende leveringer fra VK Beton og Byggemarked A/S’s leverandører.

Enhver tilsætning til betonen, foranlediget af køber, sker på købers ansvar.

Reklamationsret
Reklamation skal ske straks efter at køber er eller burde være opmærksom på forholdet. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

VK Beton og Byggemarked A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, manglende afdækning eller forkert efterbehandling.

Udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og holdbarhed.
Det er derfor meget vigtigt at beskytte betonen med udtørring umiddelbart efter færdigvibrering eller afretning.
Beskyttelse mod udtørring gøres ved afdækning med plastfolie, presenning eller påsmøring af forseglingsvæske.
Uanset hvilken metode der anvendes, skal den iværksættes senest ½ time efter udlægning af betonen.

Hvis en udlagt flydebeton skal efterbehandles for at opnå en glat overflade, anbefaler vi, at man sliber den udlagte hærdede flydebeton. Vi kan ikke anbefale glitning, da det er meget problematisk at ramme det rigtige tidspunkt – overfladen kan se klar ud, men den underliggende beton kan stadigvæk være for svag/blød til at klare en glitning, hvorved man skader eller ødelægger betonen.

 

Følgende handelsbetingelser er opdateret 13. august 2009